Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego


Ogłoszenie o konkursie

na wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

z dnia 28 lipca 2009 r.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór, w drodze konkursu, oznaczonego sygnaturą Adm. 122-84/09, na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 29 września 2009 r., o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, ul. Jana Pawła II nr 2 w sali nr I, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. Nr 167, poz.1037).

 

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. Nr 26 poz. 157) z późn. zm.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.       jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.       jest nieskazitelnego charakteru,

3.       ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.       ukończył 24 lata,

5.       odbył aplikację sądową lub prokuratorską albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką, radcowską lub referendarską i złożył odpowiedni egzamin.

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

1.       wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2.       życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3.       oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,

4.       oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.),

5.       zaświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 155§ 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami),

6.       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7.       trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia. 

 

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w Oddziale Administracyjnym, pok. nr 22, lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, kod 21-300, ul. Jana Pawła II 2 z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu (www.radzyn.sr.gov.pl), BIP (www.sr.radzynpodlaski.bip-e.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul. Jana Pawła II nr 2, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Dokumenty ofert odrzuconych, nieodebrane w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu – nr telefonu 083 352-99-51.

 

 

                                                                                   Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                w/z Stanisław Furman

                                                                                                          Wiceprezes


Dokument wpisał: Marek Skomorowski
Dokument wytworzył: Lucyna Markowska
Dokument zarchiwizował: Marek Skomorowski
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29
Data udostępnienia informacji: 2009-07-29
Data zarchiwizowania informacji: 2010-01-18