Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o naborze w drodze konkursu kandydatów na stanowisko p.o. sekretarza sądowego


Ogłoszenie

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na stanowisko p.o. sekretarza sądowego, zatrudnionego w zastępstwie nieobecnego pracownika

 

 

Konkurs oznaczony jest numerem Adm. 111-5/14

Do obsadzenia jest jedno stanowisko – p.o. sekretarza sądowego, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • protokołowanie rozpraw i posiedzeń sądu,

 • rozpisywanie sesji,

 • wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach,

 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym.

   

  Wymagania niezbędne dla kandydatów ubiegających się o stanowisko:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo

  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

   

  Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

 • znajomość techniki pracy biurowej, w szczególności umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,

 • biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego),

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, odporność na stres oraz samodzielność w myśleniu i działaniu.

 •  

   

  Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku p.o. sekretarza sądowego,

 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie (zał. do ogłoszenia),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

   

  Dokumenty należy składać w Oddziale Administracyjnym (pokój nr 136) Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, lub przesłać drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego), w terminie do dnia 5 grudnia 2014 roku.

   

  Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:

 • - etap I – weryfikacja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia

    wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

 • - etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,

 • - etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Zawiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu dokonane zostanie poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych osób oraz informacji o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu na tablicy informacyjnej sądu oraz na stronie internetowej i stronie BIP Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim: www.radzyn.sr.gov.pl

   

  Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Administracyjnego – tel.  83 313-30-15.

   

   

   

   

  Radzyń Podlaski, dnia 1 grudnia 2014 r.                                                             

   


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Wojciech Przychodzki
Dokument zarchiwizował: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2014-12-02
Data udostępnienia informacji: 2014-12-02
Data zarchiwizowania informacji: 2015-03-09
 
Opis pliku:Ogłoszenie o naborze w drodze konkursu kandydatów na stanowisko p.o. sekretarza sądowego ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji:2014-12-02
Data udostępnienia informacji:2014-12-02
Opis pliku:KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji:2014-12-03
Data udostępnienia informacji:2014-12-03