Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie - nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego


Ogłoszenie

 

Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 111-4/14

Konkurs odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku, o godz. 10.00 
sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.
w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 г., poz. 1228).

Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 г., poz. 427) ze zm.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.   jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.   jest nieskazitelnego charakteru,

3.   ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.   ukończył 24 lata.

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata, w terminie do dnia 12 grudnia 2014 roku zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

1.   wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2.   własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3.   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu odpowiadających temu studiów zagranicznych uznanych w Polsce,

4.   oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § б ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

5.   oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

6.   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

7.   aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osignięcia.


Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z podaną sygnaturą konkursu
Adm. 111-4/14
należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 (w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 136) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania dokumentów, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu (www.radzyn.sr.gov.pl), BIP (www.sr.radzynpodlaski.bip-e.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Oddziale Administracyjnym - pokój Nr 136 lub pod numerem telefonu 83 313-30-15.

Radzyń Podlaski, dn. 24 listopada 2014 r.

 

 

 

 


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Wojciech Przychodzki
Dokument zarchiwizował: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2014-11-24
Data udostępnienia informacji: 2014-11-24
Data zarchiwizowania informacji: 2015-03-09
 
Opis pliku:Ogłoszenie - nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji:2014-11-24
Data udostępnienia informacji:2014-11-24