Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacja w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019


Informacja w sprawie wyboru ławników na kadencje 2016-2019

Wybory ławników przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością
sądu, w terminie do dnia 30 października 2015 roku
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
       1/  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
      
2/  jest nieskazitelnego charakteru.
      
3/  ukończył 30 lat.
      
4/  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
            w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
      
5/  nie przekroczył 70 lat.
      
6/  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
      
7/  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

       1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze. 
       
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać 
          
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
       3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
          
ściganiem przestępstw i wykroczeń.
       4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy.
       5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy.
       6/ duchowni.
      
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
       8/ funkcjonariusze Służby Więziennej.
       9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku:

1/ prezesi właściwych sądów.
2/ stowarzyszenia.

3/ inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów
            
prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
        4/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących
            stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru

1/ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 г.,
    
poz. 133) - tekst Dział IV Rozdział 7 -- „Ławnicy"
2/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
     postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
     oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz.693) -
tekst
3/  Karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

       Radzyń Podlski dnia 21.04.2015                                  Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                                                                   
w/z Stanisław Furman 
                                                                                                                                          
wiceprezes


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Wojciech Przychodzki
Dokument zarchiwizował: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2015-04-22
Data udostępnienia informacji: 2015-04-22
Data zarchiwizowania informacji: 2016-05-02
 
Opis pliku:Ustawa z dnia 7 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych załącznik nr 1 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji:2015-04-22
Data udostępnienia informacji:2015-04-22
Opis pliku:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników załącznik nr 2 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji:2015-04-22
Data udostępnienia informacji:2015-04-22
Opis pliku:Karta zgłoszenia kandydata na ławnika załącznik nr 3 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji:2015-04-22
Data udostępnienia informacji:2015-04-22