Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komornicy Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Radzyniu Podlaskim
Kancelaria Komornicza w Radzyniu Podlaskim:

Andrzej Sienkiewicz

 

Strona Internetowa Komornika Andrzeja Sienkiewicza 


e-mail radzyn.podlaski@komornik.pl

 

Adres Kancelarii

21-300 Radzyń Podlaski
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3A
tel/fax.(0-83) 352-26-68

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Radzyniu Podlaskim
Kancelaria Komornicza w Międzyrzecu Podlaskim:

Elżbieta Wierzbicka

 

Adres Kancelarii

21-560 Międzyrzec Podlaski
ul. Lubelska 38
tel/fax.(0-83) 311-92-65

 

 

 
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
(Dz.U. z dnia 29 października 1997 r., nr 133, poz. 882)


- wyciąg -
 

Art. 8.1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy.

3. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego.

4. Z wyłączeniem spraw o egzekucje z nieruchomości komornik może, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza sześciu miesięcy. Zaległość oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w roku poprzednim przez średni miesięczny wpływ spraw w roku poprzednim - z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się.

5. Komornik prowadzący egzekucję według wyboru wierzyciela zawiadomi o wszczęciu i zakończeniu egzekucji komornika, któremu sprawa przypadłaby zgodnie z właściwością lub podziałem czynności.

6. W razie podejmowania czynności, na żądanie wierzyciela poza rewirem komornika, kosztami obciąża się wierzyciela, niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych. Na pokrycie kosztąw wierzyciel wpłaca zaliczkę przed podjęciem czynności.

7. Przez koszty, o których mowa w ust. 6, rozumie się diety, zwrot za przejazdy, transporty specjalistyczne oraz koszty noclegów komornika.

8. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Przekazanie sprawy nie wpływa na wysokość opłat.

 

 

 

 


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Wojciech Przychodzki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-30
Data udostępnienia informacji: 2009-07-01