Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim


Ogłoszenie
o konkursie na umowę o pracę na czas określony
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim


                 

Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 400) Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ogłasza konkurs na umowę o pracę na czas określony z powierzeniem obowiązków protokolanta sądowego w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm. 111-1/18

Ilość wolnych stanowisk:  jedno, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądu,
•    rozpisywanie sesji,
•    wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach,
•    wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.

Wymagania niezbędne dla kandydatów ubiegających się o stanowisko:
•    wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny,
•    pełna zdolność do czynności prawnych,
•    nieposzlakowana opinia,
•    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
•    wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
•    znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,
•    kreatywność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
•    list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
•    CV,
•    kwestionariusz osobowy (załączony do ogłoszenia),
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
•    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Konkurs składa się z trzech etapów:
•    etap I   – weryfikacja dokumentów pod katem spełnienia wymogów formalnych,
•    etap II  – praktyczny sprawdzian umiejętności,
•    etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie ofert z podaniem sygnatury konkursu na kopercie, bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaskim lub przesłanie oferty drogą pocztową na adres sądu (za datę złożenia oferty uważa się datę stempla pocztowego) - w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 roku.

    Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia dostępne będą na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim: www.radzyn.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu - nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

Po zakończeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, Komisja może wyłonić listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.
Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Dokumenty złożone na konkurs przez osoby niezakwalifikowane do zatrudnienia oraz osoby niewpisane na listę rezerwową, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym – tel.  83 313-30-15.Radzyń Podlaski, dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Komunikat Komisji Konkursowej

Oznaczenie konkursu: Adm. 111-1/18

Na podstawie § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 400) Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaski Nr Adm. 021-7/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. przeprowadziła w dniu 17 stycznia 2018 r. pierwszy etap konkursu polegający na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim i ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 
1.Karwowska Ewelina zam. Ustrzesz
2.Nieścioruk Magdalena zam. Płudy
3.Tur Paulina zam. Międzyrzec Podlaski

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali Ośrodka Kuratorskiego w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  5.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Na polecenie Przewodniczącego
Sekretarz Komisji
Aleksandra Przybysz

 


Dokument wpisał: Wojciech Przychodzki
Dokument wytworzył: Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji: 2018-04-09
 
Opis pliku:Ogłoszenie ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:Kwestionariusz ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2018-04-09
Data udostępnienia informacji:2018-04-09
Opis pliku:Komunikat Komisji Konkursowej Oznaczenie konkursu: Adm.111-1-18 ikona
Plik zamieścił:Wojciech Przychodzki
Plik wytworzył:Lucyna Markowska
Data wytworzenia informacji:2018-04-17
Data udostępnienia informacji:2018-04-17