Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o konkursie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie o konkursie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim


Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 400)
 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ogłasza konkurs na umowę o pracę na czas określony z powierzeniem obowiązków protokolanta sądowego w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

Konkurs oznaczony jest sygnaturą Adm.111-2/19

Ilość wolnych stanowisk:  jedno, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądu,
• rozpisywanie sesji,
• wykonywanie zarządzeń wydawanych w sprawach,
• wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.

Wymagania niezbędne dla kandydatów ubiegających się o stanowisko:
• wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny,
• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
• wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
• znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,
• kreatywność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny z wnioskiem o zatrudnienie,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (załączony do ogłoszenia),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 1 i 2)

Konkurs składa się z trzech etapów:
• etap I   – weryfikacja dokumentów pod katem spełnienia wymogów formalnych,
• etap II  – praktyczny sprawdzian umiejętności,
• etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaskim lub przesłanie oferty drogą pocztową z oznaczeniem konkursu na kopercie, na adres sądu (za datę złożenia oferty uważa się datę stempla pocztowego) - w terminie do dnia 8 marca 2019 roku.

 Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia dostępne będą na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim: www.radzyn.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu - nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu.

Po zakończeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, Komisja może wyłonić listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.
Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Dokumenty złożone na konkurs przez osoby niezakwalifikowane do zatrudnienia oraz osoby niewpisane na listę rezerwową, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym – tel.  83 313-30-15.

 

Radzyń Podlaski, dnia 1 marca 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Wojciechowska Dyrektor
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry