Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Prezes Sądu

SSR Dorota Domańska


Sekretariat 
pokój nr 117, 
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 313 30 11
e-mail:  srradzyn@radzyn.sr.gov.pl

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek i piątek w godzinach 10:00 - 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Prezes Sądu kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:


• kieruje działalnością administracyjną sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem zadań wynikających ze sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzonej w drodze ustaw,
• jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz dyrektora sądu z zastrzeżeniem art. 177 § 4,
• powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
• dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
• sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych,
• nadzoruje pracę II Wydziału Karnego i III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,
• sprawuje nadzór administracyjny nad pracą I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Ośrodka Kuratorskiego,
• rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące pracy sądu,
• pełni inne czynności przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych a także w innych aktach prawnych.

Ponadto orzeka w sprawach przydzielonych zgodnie z podziałem czynności sędziów.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2021
Data modyfikacji : 08.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Markowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Marek Skomorowski

Opcje strony

do góry