Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga uzasadnienia.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę  w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:
• za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,
• pocztą elektroniczną na adres: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl  lub adm@radzyn.sr.gov.pl
przez portal ePUAP.
• złożyć osobiście w Biurze Podawczym sądu.


Wniosek należy skierować do Prezesa Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2021
Data modyfikacji : 03.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucyna Markowska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki

Opcje strony

do góry