Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poza 1062) każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy.
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.
Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
 
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
Wnioski o zapewnienie dostępności można składać: 
 
  osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania:  
- w poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30
 
drogą pocztową na adres:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim 
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski 
 
  wysłać na adres e-mail: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl
 
Termin rozpatrzenia sprawy:
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny. 
W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. 
 
Tryb odwoławczy: 
Zgodnie z art. 32 ww. ustawy w przypadku nie zapewniania dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni. 
 

Metadane

Data publikacji : 15.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry