Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

SKARGI I WNIOSKI

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg lub wniosków dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.
Organem właściwym do rozpatrzenia skarg lub wniosków dotyczących działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego.
 
Skargi lub wnioski w formie pisemnej można składać:

• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim;
• za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres:
Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski;
• pocztą elektroniczną na adres: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl (skargi i wnioski powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego, adres do korespondencji oraz sygnaturę akt sprawy, której dotyczą);
• faksem na nr (83) 313 30 10;
• za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP

Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu przyjmują pracownicy w Biurze Obsługi Interesantów.
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. O przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi zawiadamia się skarżącego. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Regulacje prawne:
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – ( art. 41a-41e).
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych. (Dz.U. z 2012, poz. 524).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2021
Data modyfikacji : 02.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Przychodzki Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Przychodzki

Opcje strony

do góry