Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Informacja w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na kadencję 2024 – 2027

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim informuje, że w 2023 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na kadencję 2024 – 2027.

Wybory ławników przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2023 roku.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2/  jest nieskazitelnego charakteru,

3/  ukończył 30 lat,

4/  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka

     w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5/  nie przekroczył 70 lat,

6/  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7/  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1/  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2/  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać

     skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3/  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

     ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5/  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6/ duchowni,

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,

9/ radni gminy, powiatu i województwa

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin uprawnione podmioty, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku:

     1/ prezesi właściwych sądów,

     2/ stowarzyszenia,

     3/  inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów

           prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

     4/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących

          stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

1/ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 – tekst: Dział IV Rozdział 7 – „Ławnicy”

2/ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) – tekst

3/  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - wzór

Metadane

Data publikacji : 17.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Skomorowski Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marek Skomorowski Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry