Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Wojciech Przychodzki, e-mail: it@radzyn.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3133030. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych dostępne dla wszystkich interesnatów znajduje się na ulicy Stefana Kard. Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,

  - wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również  osobom z niepełnosprawnościami.

  - do głównego wejścia prowadzą schody  granitowe - antypoślizgowe z barierkami po obu stronach.

  - po lewej stronie wejścia głównego jest usytuowany podjazd, który umożliwia wjazd wózkiem po pochylni do budynku Sądu.

  - drzwi wejściowe zbudowane są z profili aluminiowych , które otwierają się automatycznie.

  Bezpośrednio za wiatrołapem  znajduje się obszar kontroli, w którym po prawej stronie umiejscowiona jest bramka - detektor metali oraz prześwietlarka bagażu.

 2. Korytarze, schody i windy są dostępne dla interesantów, które zapewniajądostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich komórek organizacyjnych. Obszar korytarza pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym m.in.  do sal rozpraw,  Biura Obsługi Interesanta, kasy, czytelni oraz odpowiednio przystosowanych dla osób niepełnosprawnych łazienek. Dodatkowo w ciągach komunikacyjnych znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku.
 3. Przy budynku jak i w budynku Sądu znajdują się windy dla niepełnosprawnych oraz dodatkowo podjazd dla niepełnosprawnych.
 4. Parking miesjki znajduje się obok oraz naprzeciwko budynku Sądu, nie ma na nim wydzielonych miesjc dla niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów sądu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824), osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511), mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM i SKOGN) podczas załatwiania spraw w Sądzie. Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem wybranego sposobu komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim nie udostępnia aplikacji mobilnych.

do góry