Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-19.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Wojciechem Przychodzkim: e-mail: it@radzyn.sr.gov.pl lub telefon: 83 3133030.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Kierownik Oddziału Administracyjnego.
E-mail: adm@radzyn.sr.gov.pl
Telefon: (83) 313-30-15

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.
Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub jej elementu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną do organu nadzorującego:
Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul. Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, e-mail: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście dla interesantów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. znajduje się od strony ulicy Stefana Kard. Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,

  - wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również  osobom z niepełnosprawnościami.

  - do głównego wejścia prowadzą schody granitowe - antypoślizgowe z barierkami po obu stronach, natomiast po lewej stronie wejścia głównego jest usytuowany podjazd, który umożliwia wjazd wózkiem po  pochylni do budynku Sądu.

  - po lewej stronie wejścia głównego jest usytuowany podjazd, który umożliwia wjazd wózkiem po pochylni do budynku Sądu.

  - przedsionek przy wejściu głównym jest wystarczający dla osób poruszających się na wózkach.

 2. Korytarze, schody i windy są dostępne dla interesantów i zapewniają dostęp osobom niepełnosprawnym do wszystkich komórek organizacyjnych. Obszar korytarza pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym m.in. do sal rozpraw, Biura Obsługi Interesanta, czytelni oraz odpowiednio przystosowanych dla osób niepełnosprawnych łazienek. Dodatkowo w ciągach komunikacyjnych znajdują się miejsca siedzące do odpoczynku.

 3. Przy budynku jak i w budynku Sądu znajdują się windy dla niepełnosprawnych oraz dodatkowo podjazd dla niepełnosprawnych.

 4. Parking miejski znajduje się na przeciwko budynku Sądu oraz obok, gdzie jest wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych.
 5. W holu głównym na parterze znajduje się tablica tyflograficzna.
 6. W Biurze Obsługi Interesanta znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 7. Osoba ze szczególną potrzebą ma prawo wstępu do budynku sądu wraz z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Osoby niewidome i niesłyszące mają możliwość skorzystania ze wsparcia wyznaczonego pracownika tutejszego sądu.

             - Usługa tłumacza języka migowego jest dostępna.

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim nie udostępnia aplikacji mobilnych.

do góry