Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Aktualnie znajdujesz się na:

RODO


Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 175a § 1, art. 175da oraz art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Administratorami przetwarzanych danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim są:

1. Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim (w ramach realizowanych zadań), w zakresie danych:
a) sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
b) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
c) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
d) kandydatów na stanowiska wymienione w pkt. a i b powyżej.

2. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim (w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej), Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim oraz Minister Sprawiedliwości (w ramach realizowanych zadań), w zakresie danych:
a) przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe,
b) w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz
c) w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne)

3. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim w zakresie danych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

4. Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w zakresie danych osobowych przetwarzanych poza postępowaniami sądowymi, każdy w ramach realizowanych zadań.

 

Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:


1. Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,
e-mail: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl, tel.: 83 3133011,

2. Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,
e-mail: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl, tel.: 83 3133011,

3. Dyrektor Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,
e-mail: srradzyn@radzyn.sr.gov.pl, tel.: 83 3133011,

4. Minister Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
e-mail: kontakt@ms.gov.pl, tel. 22 52 12 888.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych Panem Jaromirem Dylewskim za pośrednictwem poczty e-mail: iod@radzyn.sr.gov.pl lub pod numerem telefonu: 83 313 31 17.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
•dostęp do danych,
•sprostowanie (poprawienie) danych,
•usunięcie danych,
•ograniczenie przetwarzania,
•przeniesienie danych,
•sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Ograniczenia możliwości korzystania z praw osób, których dane dotyczą:


Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie ma zastosowania prawo dostępu do danych oraz prawo sprostowania danych - w zakresie jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania i obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu wynikający z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Prawo do wniesienia skargi:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.


Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych:

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin,
e-mail: sekretariat@lublin.so.gov.pl, tel.: 81 46 01 014.


Szczegółowe klauzule informacyjne zostały zamieszczone poniżej.

do góry